– Mitä on oppiminen
– Erilaiset oppimistyylit
– Motivaatio osana oppimista
– Vuorovaikutus
– Perehdyttäminen ja ohjaaminen
– Ohjaamisen haasteet ja niihin ratkaisuja
– Palautteen antaminen ja sen merkitys
– Hyvän ohjaajan ja opastajan ominaisuudet

Luo organisaatiollesi sanastopankki henkilöstön käyttöön, nopeuttamaan ja tehostamaan työntekoa englanninkielellä. Sanasto- ja fraasipankkia voi käyttää esimerkiksi tarjousten tekemiseen ja sähköpostien laatimiseen englannin kielellä.

Käännöspalvelu suomenkielestä englantiin. Tarjoamme käännöstyön tekemistä markkinointimateriaaleihin ja erilaisiin esityksiin kuten internet-sivut, esitteet ja mainosmateriaalit.

– Miksi kehityskeskusteluja käydään?
– Mitä esimies hyötyy?
– Mitä alainen hyötyy?
– Hyvä molemminpuolinen valmistautuminen on avain onnistumiseen
– Rakentavaa palautetta alaiselta esimiehelle ja esimieheltä alaiselle
– Oma kehittymissuunnitelma
Koulutuksen sisältöä voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan. Koulutus sisältää luento-osuuden, videon, keskustelua sekä pari- tai ryhmätyöskentelyä.

– Palautteen laatu
– Viestintätyylit
– Erilaisuuden huomioon ottaminen
– Luova palaute
– Kissa pöydälle – esimiehen vaikeat keskustelut

Tarvittaessa muotoilemme sisältöä osallistujien tarpeiden mukaan. Kaksi kouluttajaa johdattaa osallistujat päivän teemoihin tietoiskuilla, pohdinnoilla ja keskusteluilla. Videot ja parityöskentelyt tehostavat oppimista. Kouluttajina toimivat:

– Perehdyttämiseen velvoittava lainsäädäntö
– Perehdyttämisen ja työnopastuksen käsitteet
– Perehdyttämisen suunnittelu ja työnjako
– Perehdyttämisen menetelmät
– Perehdyttämisen toteuttaminen ja arviointi
– Työyhteisön omat perehdyttämiskäytännöt ja sitä tukevat aineistot

Sisältöä voidaan muotoilla osallistujien tarpeiden mukaan.

– Vuorovaikutus asiakaspalvelutilanteessa / Asiakkaan kohtaaminen
– Asenteen ja ulkoisen olemuksen merkitys
– Toimiva palveluketju. Tiimi on niin vahva kuin sen heikoin lenkki
– Erilaisten ja haastavien asiakkaiden kohtaaminen

Kouluttaja johdattaa opiskelijat asiakaspalvelun teemaan, minkä jälkeen aihetta käsitellään yhdessä eri näkökulmista hyödyntäen myös opiskelijoiden omia kokemuksia ja esimerkkejä.
Koulutuspäivä painottuu keskusteluihin sekä pari- tai ryhmätyöskentelyyn, joiden tarkoituksena on luoda yritykseen yhteiset, erinomaisen asiakaspalvelun pelisäännöt.
Opiskelijoilta kerätään ennakkoon mahdollisia huomioita, kokemuksia ja kysymyksiä aiheeseen liittyen.
Näitä voidaan sitten käsitellä yhdessä koulutuspäivän aikana.
Koulutuksen sisältöä ja toteutustapaa voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan.